Werkkapitaal

Werkkapitaal financiering

Werkkapitaal is het geld dat u nodig hebt om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen en om dagelijks mee te werken. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhanden werk voorfinancieren en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Voorbeeld­berekening werkkapitaal

Voorraad producten:

€ 30.000

Uitstaand aan facturen (debiteuren):

€ 30.000

Stand bankrekening:

€ 20.000

Bruto werkkapitaal:

€ 80.000

Te betalen rekeningen (crediteuren):

€ 40.000

Netto werkkapitaal ofwel benodigd werkkapitaal

€ 40.000

Hoe kunt u werkkapitaal financieren? Naast de banken zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe financiers opgestaan die u snel en op eenvoudige manier van een werkkapitaal-financiering kunnen voorzien. Veel ondernemingen hebben ondanks stijgende omzet of winst wordt toch te maken met een tekort hebben op de lopende rekening.

Vormen werkkapitaal financiering en kosten

Rekening Courant Krediet

Een Rekening Courant Krediet is een limiet op je zakelijke rekening waarmee je tot een afgesproken limiet flexibel betalingen kunt verrichten. Je kan het in die zin vergelijken met rood staan op je rekening. Rekening Courant Krediet wordt hoofdzakelijk verstrekt door Banken

Kosten

De rentelasten zijn variabel. Dit kan zowel in uw voordeel als nadeel werken. U betaalt meer als de rente stijgt en minder als de rente daalt. Hoe meer u van uw Rekening Courant Krediet gebruik maakt, hoe hoger de rentelasten.

Factoring / debiteurenfinanciering

Uw afnemers zijn vaak bepalend voor de grootte van uw werkkapitaal.  Afnemers betalen soms later dan jij u leveranciers moet betalen. Hierdoor ontstaat er een behoefte aan werkkapitaal

Factoringmaatschappijen schieten een deel van de openstaande factuur voor zodat je direct het geld kunt gebruiken voor je dagelijkse betalingsverplichtingen.

Kosten

Doordat bij factoring over het algemeen meer gefinancierd wordt dan bij Rekening Courant Krediet is factoring gemiddeld duurder dan een Rekening Courant Krediet.

De traditionele kosten van factoring liggen tussen de 4% en 6% van de totale factuur. Bij de nieuwe manier van factoring zijn de kosten vanaf 0,5% per maand. De hoogte hangt af van je risicoprofiel en kredietlimiet

Scroll to Top