Werkkapitaal

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden). Dit is het geld dat u nodig hebt om aan uw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld bij het betalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen, voorfinanciering van onderhanden werk en het aanvullen van voorraden.

Voorbeeld­berekening werkkapitaal

Voorraad producten:

€ 30.000

Uitstaand aan facturen (debiteuren):

€ 30.000

Stand bankrekening:

€ 20.000

Bruto werkkapitaal:

€ 80.000

Te betalen rekeningen (crediteuren):

€ 40.000

Netto werkkapitaal ofwel benodigd werkkapitaal

€ 40.000

Hoe kan ik werkkapitaal financieren?

Veel ondernemingen hebben ondanks een stijgende omzet of winst toch te maken met een tekort op de lopende rekening. Naast de banken zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe financiers opgestaan die u snel en op eenvoudige manier van een werkkapitaal-financiering kunnen voorzien.

Vormen werkkapitaal-financiering en kosten

Rekening Courant Krediet

Een Rekening Courant Krediet is een limiet op de zakelijke rekening waarmee u tot een afgesproken limiet flexibel betalingen kunt verrichten. Het is vergelijkbaar met rood staan op de betaalrekening. Rekening Courant Krediet wordt hoofdzakelijk verstrekt door banken.

Wat kost een Rekening Courant Krediet?

De rentelasten van een Rekening Courant Krediet zijn variabel. Dit kan zowel in uw voordeel als nadeel werken. U betaalt meer als de rente stijgt en minder als de rente daalt. Hoe meer u van uw Rekening Courant Krediet gebruik maakt, hoe hoger de rentelasten.

Factoring: debiteurenfinanciering

Uw afnemers zijn vaak bepalend voor de grootte van uw werkkapitaal. Afnemers betalen soms laat, maar u moet wel uw leveranciers betalen. Hierdoor ontstaat behoefte aan werkkapitaal-financiering.

Factoringmaatschappijen schieten een deel van de openstaande facturen voor, zodat u het geld direct kunt gebruiken voor uw eigen betalingsverplichtingen.

Wat kost factoring?

De traditionele kosten van factoring liggen tussen de 4% en 6% van de totale factuur. Bij de nieuwe manier van factoring beginnen de kosten bij 0,5% per maand. De hoogte hangt af van uw risicoprofiel en kredietlimiet.

Doordat bij factoring over het algemeen grotere bedragen gefinancierd worden dan bij een Rekening Courant Krediet, is factoring gemiddeld duurder.

Scroll naar boven